Όροι χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ιδιοκτησία της Web intelligence.


1. Με τη χρησιμοποίηση τoυ παρόντος οδηγού συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα εφαρμοστούν αμέσως με την πρώτη σας χρήση στο guide4all.gr. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από όλους τους ακόλουθους όρους παρακαλώ να μην έχετε πρόσβαση ή και να χρησιμοποιήσετε τo guide4all.gr. 

2. To guide4all.gr μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές on-line. Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε τακτικά από αυτούς τους όρους για να εξασφαλίζετε ότι γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται από τo guide4all.gr. Η χρήση της guide4all.gr από εσάς, εφόσον οι αλλαγές είναι δημοσιευμένες μέσα της, δηλώνει ότι συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους όπως ενημερώνονται ή και τροποποιούνται. 

Χρήση του guide4all.gr

3. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να "κατεβάσετε", να ταχυδρομήσετε, να μεταδώσετε ραδιοφωνικά, να διαβιβάσετε, να κάνετε διαθέσιμο στο κοινό, ή ειδάλλως χρήση του περιεχόμενου της guide4all.gr με κάθε τρόπο, εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Συμφωνείτε επίσης να μην προσαρμόσετε, να μην αλλάξετε ή να δημιουργήσετε μια παράγωγο εργασία από οποιοδήποτε περιεχόμενο και λειτουργία της guide4all.gr εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου guide4all.gr απαιτεί την προγενέστερη γραπτή άδεια της guide4all.gr


4. Κάτω από καμία περίσταση το guide4all.gr θα είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες απώλειες ή βλάβες (είτε τέτοιες απώλειες προβλέπονται είτε όχι, προβλέψιμες, γνωστές ή όχι): (α) απώλεια στοιχείων (β) απώλεια εισοδήματος ή προσδοκώμενων κερδών (γ) απώλεια επιχείρησης (δ) απώλεια ευκαιρίας (ε) απώλεια καλής θέλησης ή τραυματισμού έναντι της φήμης (ζ) απώλειες που υφίστανται τρίτοι ή (η) οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, πρόσθετες ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της guide4all.gr ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης.

5. Το guide4all.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο τουguide4all.gr θα είναι συνεχείς ή χωρίς λάθη, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν, ή ότι το guide4all.gr ή ο κεντρικός υπολογιστής που τη καθιστά διαθέσιμη είναι χωρίς ηλεκτρονικούς ιούς ή ζωύφια (virus or bugs).

6. Με την υποβολή της αποστολή σας στη guide4all.gr, εσείς: 
α. εγγυάστε ότι η αποστολή σας, είναι η αυθεντική νόμιμη εργασία σας και ότι έχετε το δικαίωμα να την καταστήσετε διαθέσιμη στο guide4all.gr για όλους τους λόγους που διευκρινίζονται ανωτέρω 
γ. ότι δεν είναι δυσφημιστική και ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο και ότι θα αποζημιώσετε το guide4all.gr ενάντια σε όλες τις νομικές αμοιβές, τις ζημίες και άλλες δαπάνες που μπορούν να υποστεί to guide4all.gr ως συνέπεια παραβίασης από εσάς της ανωτέρω εγγύησης.
δ. ότι θα παραμερίσετε οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα με την αποστολή σας, για τους σκοπούς της υποβολή τους στη guide4all.gr και τους σκοπούς που διευκρινίζονται ανωτέρω. 

Προσοχή!!

Δεν μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό οποιασδήποτε φύσης στο guide4all.gr. Αυτό περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, γραφική παράσταση, βίντεο, προγράμματα ή ήχο. Η υποβολή υλικού με πρόθεση παράνομης πράξης είναι αυστηρά απαγορευμένη. Συμφωνείτε να υποβάλετε μόνο υλικό που είναι η αυθεντική εργασία σας ή νόμιμη ιδιοκτησία σας. Δεν πρέπει να παραβιάσετε, ή να παραβιάζετε τα δικαιώματα των τρίτων συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, της μυστικότητας, της δημοσιότητας, των προσωπικών ή ιδιόκτητων δικαιωμάτων. Αποστέλοντας την καταχώρηση σας στο guide4all.gr όπως κείμενα, φωτογραφίες κλπ, φέρεται εσεις αποκληστικά την ευθύνη για το περιεχόμενό του και ό,τι αυτό υπόσχεται.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

*Η επιχείρηση υποχρεούται 

να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, όπως αυτά ζητούνται κάθε φορά κατά τη χρήση της κάθε Υπηρεσίας.
να ενημερώνει το guide4all.gr άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την απρόσκοπτη παροχή της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται ελεύθερα σε τρίτους, αλλά το www.guide4all.gr διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων (π.χ. προσωρινή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, κλπ.) κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία με ψευδή στοιχεία.
*Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων οι οποίοι σε συνδυασμό με την αίτηση σύνδεσης που τυχόν απαιτείται για τη χρήση κάθε Υπηρεσίας καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση το guide4all.gr με κάθε Χρήστη.
*Κάθε καταχωρηθείσα επιχείρηση στο www.guide4all.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το www.guide4all.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.guide4all.gr, επίσης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Αποδοχή όρων χρήσης

8. Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου guide4all.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. 

9. H υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν για χρήστες που κάνουν έως 2 καταχωρήσεις και δεν χρησιμοποιούν τον κόμβο για να διαφημιστικά έσοδα. Στην περίπτωση χρήσης του κόμβου από διαφημιστές το guide4all θα ζητάει ετήσια χρέωση 15€. 


10. 
Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης guide4all.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης της ιστοσελίδας guide4all.gr